لیست قیمت سامانه های تحت وب

_
ردیف نوع سامانه قیمت (ریال)
1  نسخه B (پایه) 800.000
2 نسخه A (حرفه ای) 1.500.000
3 نسخه +As / A

تعرفه پیامک بصورت مبلغ خرید همکار

_
نوع پیام اپراتور 50004 اپراتور 2000 اپراتور 50001 اپراتور 50002 اپراتور 50005 اپراتور 3000 اپراتور 1000 اپراتور 021 BTS
 هرپــیام فـارسی 191 ريال 203 ريال 171 ريال 191 ریال 191 ریال 207 ریال 216 ریال 220 ریال 220 ریال